Algemene Informatie

Alles even op een rijtje met onder andere informatie over vergoeding, aanmelden en afmelden, privacy en nog veel meer.

Vergoeding

Helaas is niet meer met alle zorgverzekeraars een contracten afgesloten. Denk hierbij aan Zorg en Zekerheid, ENO (Salland, ZorgDirect), Eucare en Just.
Om te weten of uw eigen verzekering fysiotherapie vergoedt, is het verstandig om uw polis goed door te lezen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.
Houd er rekening mee dat de eerste afspraak bij de fysiotherapeut voor de verzekering als twee behandelingen telt.

Aanmelden

Bij aanmelding wordt er gevraagd naar uw NAW gegevens, uw verzekering en, indien van toepassing, de verwijsbrief. Het is van gelang dat u duidelijk aangeeft om welke klacht het gaat en of u (specifiek) behandeld wilt worden door een gespecialiseerde fysiotherapeut. Dit om bij de eerste afspraak direct bij de juiste (gespecialiseerde) fysiotherapeut terecht te komen. 
Bij de eerste afspraak dient u een geldig identiteitsbewijs te laten zien.

DTF

De fysiotherapeut is direct toegankelijk voor een screening en aanvullend beleid, hetgeen betekent dat een verwijzing van een huisarts of specialist niet noodzakelijk is. Bij aan huis behandeling is een verwijzing met vermelding 'aan huis' wel noodzakelijk. Bij een chronische indicatie is eveneens een verwijzing van huisarts en/of specialist noodzakelijk.
Er wordt met u een afspraak gemaakt voor een screeningsgesprek wat ongeveer 15 minuten zal duren. Na dat gesprek wordt met u besproken of uw klacht in aanmerking komt voor verder onderzoek door een fysiotherapeut of dat een bezoek aan de huisarts gewenst is.

Wat kunt u verwachten van uw eerste afspraak

U neemt plaats in de wachtkamer en wordt op de afgesproken tijd door de fysiotherapeut opgehaald. De fysiotherapeut vraagt u enkele persoonsgegevens zodat een behandeldossier aangemaakt kan worden. Hierna wordt gevraagd naar uw gezondheidsprobleem. Meestal wordt dit gesprek gevolgd door een onderzoek. Tijdens het onderzoek kan u gevraagd worden zicht gedeeltelijk uit te kleden. Naar aanleiding van de resultaten uit dit onderzoek, zal er een behandelplan worden opgesteld. Dit behandelplan zal de therapievorm en een inschatting van het aantal behandelingen omvatten en zal met u worden besproken.

Afmelden

Indien een afspraak om welke reden dan ook niet door kan gaan, dient dit uiterlijk 24 uur voor de afgesproken behandeling gemeld te worden. Mocht het een afspraak voor een maandag betreffen, dan kunt u de afspraak annuleren via ons e-mailadres info@fysiodebundeling.nl.
Wanneer dit niet gebeurt, zijn wij genoodzaakt om de behandelprijs bij u in rekening te brengen. In overleg met uw behandelend fysiotherapeut kan bij ziekte of onvoorziene omstandigheden van deze regel worden afgeweken.

Kwaliteit

De fysiotherapeuten die werkzaam zijn binnen onze praktijk, staan geregistreerd in het Kwaliteitsregister van het KNGF. Tevens zijn zij opgenomen in het BIG register.

Privacy

De praktijk beschikt over afgesloten behandelruimten waardoor uw privacy is gewaarborgd.

Waarneming

Om er voor te zorgen dat uw behandelproces niet wordt verstoord, nemen collega's binnen de praktijk voor elkaar waar tijdens vakantie-, studie, en/of ziekteverzuim. Wanneer door omstandigheden een fysiotherapeut voor langere tijd afwezig is, wordt mogelijk een fysiotherapeut van buiten de praktijk gevraagd uw behandeling over te nemen.

Hygiëne

Het is verplicht voor iedere behandeling een handdoek mee te nemen. Verder verwachten wij van u dat u de persoonlijke hygiënische regels in acht neemt en zorgt voor een goede lichaamsverzorging. Voor training in de zaal zijn sport- / schone schoenen verplicht.

Privacyreglement

Uw fysiotherapeut houdt, om uw behandeling zo goed mogelijk uit te kunnen voeren een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot die gegevens en het inzagerecht van de patiënt. Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd.
Uiteraard gaat uw fysiotherapeut zorgvuldig met de gegevens om: daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistraties, een aantal regels vastgelegd in een privacy reglement. Onderstaand is het reglement weergegeven:

  • Behalve de fysiotherapeut die u behandelt, heeft ook een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen. Dit zijn bijvoorbeeld de waarnemers, andere fysiotherapeuten in de praktijk, eventuele stagiaires en administratieve krachten. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.
  • Vertrouwelijke gegevens (cliënt) worden zodanig afgeschermd dat ze niet voor derden zichtbaar zijn.
  • U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien. Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u de behandelende fysiotherapeut verzoeken deze te wijzigen.
  • Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen.
  • Teneinde de fysiotherapie verder te kunnen ontwikkelen en op een hoog peil te houden, moet er wetenschappelijk onderzoek worden verricht. Daarvoor is het onder meer noodzakelijk dat er statistieken worden opgesteld. Als uw gegevens daarvoor worden gebruikt zullen deze, om uw privacy te waarborgen, niet tot u persoonlijk herleidbaar zijn (anoniem).
  • Als u er bezwaar tegen heeft dat uw gegevens voor (anoniem) wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt kunt u dat mededelen aan uw fysiotherapeut.
  • Wanneer het voor het onderzoek van belang is dat gegevens wel tot u persoonlijk herleidbaar zijn, zullen deze pas worden verstrekt (aan de onderzoeker) wanneer u daarvoor schriftelijke toestemming heeft verleend.
  • Gegevens van cliënten worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie. Gegevens worden pas vrijgegeven nadat de cliënt hiervoor toestemming heeft gegeven. Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt.
  • Nadat de cliënt behandelt is, worden de gegevens 15 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.
  • Indien u van mening bent dat de praktijk niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, via de geldende klachtenregeling binnen de praktijk, kenbaar maken.

Eigendommen

De praktijk is niet verantwoordelijk voor uw eigendommen

Roken

Binnen de praktijk (wachtkamer, behandelruimten en oefenzaal) mag niet gerookt worden.

WGBO

De WGBO is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. Deze wet beschrijft de rechten en plichten van cliënten in de zorg. De WGBO is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken krijgt. Zodra een arts of paramedicus een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een geneeskundige behandelingsovereenkomst. De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben.

Naast rechten hebben patiënten ook plichten: de patiënt moet de zorgverlener goed, eerlijk en volledig op de hoogte stellen van zijn of haar problematiek. Met de juiste informatie kan de zorgverlener sneller en beter een diagnose stellen en kan hij of zij beter zorg verlenen. De patiënt moet zoveel mogelijk met de zorgverlener meewerken en adviezen opvolgen. Klik hier voor meer informatie over de WGBO.